Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató


1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok


A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a DMP Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: DMP) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya kiterjed (i) a www.kedvezmenyklub.hu és www.dmp.digital címen elérhető weboldalak (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”) üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelésekre; (ii) az Adatkezelő által Felhasználók számára kiküldött hírlevelekhez, EDM üzenetekhez, bannerekhez és displayekhez kapcsolódó Adatkezelésekre, valamint (iii) az Ügyfelekkel összefüggő Adatkezelésekre.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, a Weboldal üzemeltetőjén kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon, illetve elektronikus üzenetekben található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, hirdetéséből a Felhasználó a Weboldalról, illetve elektronikus üzenetekből értesült.


2. Fogalom meghatározások


Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozók a 13. pontban kerültek rögzítésre.


Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.


Banner: weboldalon elhelyezett mozgó vagy állókép hirdetés, amelyre rákattintva a Felhasználó eléri a Hirdető weboldalát.


Display: weboldalon elhelyezett képes hirdetés.


Felhasználó: az a természetes személy, aki (i) a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja a 7. pontban felsorolt adatát; illetve (ii) valamely másik honlapon hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel közös adatkezelés keretében az Adatkezelő részére közvetlen megkeresés módszerével marketing üzenetet küldjön; valamint (iii) valamely másik honlapon hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatai a DMP részére továbbításra kerüljenek és elfogadta a DMP Adatkezelési Tájékoztatóját. (Az Adatkezelővel közös adatkezelésben álló jogi személyek a 18. pontban találhatóak.)


EDM: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelő a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével hirdetéseket küld. Az EDM üzenetben egyaránt megjelenhetnek az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő ügyfeleinek hirdetései.


Hírlevél: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelő a Felhasználók részére elsődlegesen tartalmi jellegű tájékoztatásokat küld. A Hírlevelekben csak az Adatkezelő, illetve az Adatkezelővel közös adatkezelésben állók tartalmai és esetlegesen hirdetései jelenhetnek meg.


Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel, sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban azáltal, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.


Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.


Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.


Ügyfél: aki a hirdetési/marketing kampányok szervezését, megvalósítását, a hirdetési anyag elkészítését, közzétételét vagy EDM-ek kiküldését, a Weboldalon történő kihelyezését az Adatkezelőtől megrendeli, és ezen megrendeléséhez kapcsolódóan a 7. pontban rögzített adatát az Adatkezelőnek megadja.


3. Az Adatkezelő személye és tevékenysége


Név: DMP Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em.

E-mail: ugyfelszolgalat@dmp.digital

Adatvédelemért felelős munkatárs: Béres Erika

Adatvédelemért felelős munkatárs beosztása: Vezérigazgató

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.


4. Az Adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok


4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az Adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, a Tájékoztatóban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

4.5. Az Adatkezelő rendszerei a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ettől eltérően, amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő marketing célú ajánlatot (EDM, testreszabott bannerek, displayek) küldjön, illetve publikáljon, úgy elfogadja, hogy ezen szolgáltatás keretében és kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében a Felhasználó aktivitásáról gyűjtött adatok a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb Személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek.

4.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

4.8. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

4.9. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.


5. Az Adatkezelés jogalapja


5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel Személyes adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

5.2. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.6. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, Adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.8. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

5.7. Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál

5.8. Az Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltatások megrendelése vagy igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ügyfél által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség az Ügyfelet terheli.


6. Az Adatkezelés célja


6.1 Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel az Adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

6.2 Az Adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az Adatkezelés célja a fentiek alapján:

Alapkezelő alaptevékenységéhez kapcsolódóan:

• A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

• Az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;

• A Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

• A Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek kielégítése érdekében ügyfél-kedvezmények, -ajánlatok, Ügyfelek felkutatása;

• Hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;

• A hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása;

• A hirdetési díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;

• Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás biztosítása;

• Díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás;

• Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;

• Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;

• a Felhasználók jogainak védelme;

Hírlevél megküldéséhez hozzájárult Felhasználók vonatkozásában:

• Hírlevelek szerkesztése és kiküldése a Felhasználók részére;

Marketing célú megkereséshez hozzájárult Felhasználók vonatkozásában:

• Piackutatás: a Felhasználók igényeinek és vásárlási szokásainak felmérése;

• A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testre szabott hirdetések megküldése érdekében az Adatkezelő birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;

• Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: hírlevelek, EDM levelek szerkesztése (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése;

• A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (pl.EDM, testreszabott bannerek, displayek) kiküldése, weboldalra történő kihelyezése;

• Nyereményjátékok, promóciók szervezése, bonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása.


7. A Személyes adatok forrása, kezelt Személyes adatok köre


7.1 Az Adatkezelő alaptevékenységéhez kapcsolódóan a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli. A Felhasználó bármikor módosíthatja a megadott adatokat, törölheti az adatokat, és dönthet a teljes regisztrációja törléséről.

A Személyes adatok megadása a Felhasználó – Weboldalon vagy az Adatkezelővel közös adatkezelést folytató gazdasági társaságok („társadatkezelők”) vagy más adatkezelők által üzemeltetett más honlapon történő – regisztrációja során vagy ezt követően ezen Weboldalon, illetve honlapokon történik. A Felhasználó által rögzíthető adatok (melynek köre eltérhet attól függően, hogy mely jogi személlyel folytat közös adatkezelést az Adatkezelő): név, e-mail cím, jelszó, nem, születési idő, életkor, irányítószám, lakhely, jövedelem nagysága, munkakörre vonatkozó adatok, esetlegesen telefonszám, Messenger azonosító, érdeklődési preferenciák.

Ha a Felhasználó a Hírlevél küldéshez hozzájárult, úgy a fentiek szerinti adatokat kezeli az Adatkezelő.

Ha Felhasználó hozzájárult a marketing célú megkereséshez (EDM, banner, display), akkor - a Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében – az Adatkezelő a következő további Személyes adatokat is kezeli: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

7.2 Amennyiben a Felhasználó hozzájárult a marketing célú megkereséséhez, úgy a személyre szabott ajánlatok kialakítása, a felhasználói élmény növelése érdekében az Adatkezelő a Felhasználó által megadott Személyes adatok, a kapott visszajelzések, és a Felhasználó aktivitásáról az Adatkezelő által gyűjtött adatok alapján megalkotja a Felhasználó profilját.

Az Adatkezelő a Felhasználó on-line aktivitását az Adatkezelő Weboldalán, a közös adatkezeléshez hozzájárult Felhasználók vonatkozásában a társadatkezelő(k) honlapján, valamint a Felhasználó által látogatott egyéb honlapokon végzett interakciós adatok alapján vizsgálja, az adatok összegyűjtésével, elemzésével. Az elemzést követően az Adatkezelő felhasználói profilokat hoz létre, amely tartalmazza az adott Felhasználó demográfiai jellemzőit, érdeklődési szokásait, preferenciáit. Ezen adatok Személyes adatokkal történő összekapcsolását az Adatkezelő a Felhasználó IP címe és/vagy cookie azonosítók alapján végzi.

A Felhasználó profilját az Adatkezelő kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített Adatkezelési célok érdekében kezeli, azt más adatkezelő számára nem teszi hozzáférhetővé.

A profilalkotás ellen a Felhasználó az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megadott e-mail címére küldött e-mail üzenet útján tiltakozhat. Ebben az esetben a Felhasználó profilját az Adatkezelő törli, azonban ezt követően az Adatkezelő nem vagy jelentősen kisebb hatékonysággal tudja a szolgáltatást a Felhasználó számára biztosítani.

7.3 A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az Adatkezelő és egyes harmadik személyek által végzett esetleges közös adatkezeléshez a Felhasználó hozzájárul, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó által ezen közös adatkezelések során a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok jelen tájékoztatóban ismertetett Adatkezelés körében történő kezelésére is. A Személyes adatok ilyen módon történő kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére.

7.4 Az Adatkezelő az Ügyfél vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli:

• hirdetés közzétételére vonatkozólag ajánlat kérése esetén: ajánlat kérő neve, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím, mely adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli,

• Ügyféllel kötött szerződések teljesítése érdekében az Ügyfél által megadott kapcsolattartó személyek neve, e-mail címek és telefonszámok.

7.5 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.

7.6 A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, cookie-t, a 11. pontban leírtak szerint.


8. Az Adatkezelési folyamat leírása


8.1 A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalon, illetve a társadatkezelő(k) honlapján adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

8.2 A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

8.3 Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.


9. Hirdetési célú adatkezelés, hírlevelek küldése


A hirdetés küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), e-mailben vagy testreszabott banner, display megjelenítésével. Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára EDM-et küld.

A hírlevél küldés és a hirdetés feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.


10. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó Adatkezelés


10.1 Az Adatkezelő rendszeresen szervez nyereményjátékokat, melyek elsődleges célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

10.2 Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

• Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.

• Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

Az Adatkezelés további célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

10.3 A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.


11. Technikai adatok és cookie-k kezelése


11.1 Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói hozzájárulások esetét kivéve – egyéb Személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

11.2 A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

• megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

• elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján hirdetéseket jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

Az Adatkezelő a marketing célú megkereséshez hozzájárult Felhasználók vonatkozásában a cookie információt a személyre szabott ajánlatok kidolgozása és megküldése érdekében a profilalkotás során felhasználja.

11.3 A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.


12. Adattovábbítás


12.1 Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – a lenti 12.2. és 12.3. pontokban foglalt kivétellel hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

12.2 Amennyiben az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

12.3 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.4 Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.


13. Adatfeldolgozás


13.1 Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

13.2 Az Adatkezelő az igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók:

• Google Ireland Limited Ireland, Dublin, Barrow Street 4. (tárhely, elemzés)

• Facebook Limited 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland

• Delocal Zrt. 2120 Dunakeszi, Csermely utca 9. 2/6. (IT üzemeltetés, fejlesztés, BI, tömeges levél kiküldés menedzselése)

• Instapage Inc., 118 King St. Suite 450 San Francisco, CA 94107 (landing page, tárhely biztosítás)

• Magex Solutions Kft., 1133 Budapest, Váci u. 76. (tárhely, szerver biztosítás)

• Mautic Community (elemzés)

• Mailchimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA (Tömeges levélkiküldés)

• Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt. 1033 Budapest, Flórián tér 1. (Tömeges levélkiküldés)

• KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (szamlazz.hu, Számlázás)

• Wojtekovits Máté e.v. (marketing-kommunikációs anyagok szerkesztése, e-dm kiküldés menedzselése)

• Szabó Miklós e.v. (üzleti tanácsadás, számla-kezelés, -kiállítás)

• Sipőcz Gergő László e.v. (IT vezetés, tanácsadás)


14. Külső szolgáltatók


14.1 A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

14.2 A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

14.3 Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

• Google Ireland Limited Ireland, Dublin, Barrow Street 4.

• Facebook Limited 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland


15. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése


15.1 Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

15.2 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy a Személyes adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

15.3 Az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

15.4 A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, Személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

15.5 Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.


16. Az Adatkezelés időtartama


Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az Adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli a Személyes adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb Személyes adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy a Személyes adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az Adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli a Személyes adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az Adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt Adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő a Személyes adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a Személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.


17. A Felhasználók jogai és érvényesítésük


17.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a Személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az Adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha a Személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

17.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő Személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

17.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt Adatkezelések kivételével kérheti a Személyes adatai törlését (a Weboldalon elérhető Személyes adatok törlése iránti kérelem c. nyomtatvány kitöltésével). Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

17.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

17.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az ugyfelszolgalat@dmp.digital címre küldött e-mailben.

17.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

17.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

17.8. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

17.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 3. pontban írt elérhetőségein.

17.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználó részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

17.11. Az Adatkezelővel közös adatkezelésben álló, 18. pont szerinti társadatkezelők vonatkozásában az Adatkezelő vagy a társadatkezelő(k) bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a megszűnéssel nem érintett gazdasági társaság(ok) - amennyiben rá(juk) vonatkozóan a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokban, szabályokban és adatkezelésekben változást nem eszközöl(nek) - a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett továbbra is jogosult(ak) jelen Tájékoztató szerinti Adatkezelésre azzal, hogy a Felhasználók részére a jogszabályokban előírtak szerint lehetőséget kell biztosítani arra, hogy Személyes adataik kezeléséhez korábban megadott hozzájárulásukat visszavonják, törlési szándékukat jelezzék.

17.12. Az Adatkezelővel közös adatkezelésben álló, 18. pont szerinti társadatkezelők vonatkozásában az Adatkezelő vagy a társadatkezelő(k) bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a megszűnéssel nem érintett gazdasági társaság(ok) - amennyiben rá(juk) vonatkozóan a jelen Adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokat, szabályokat és adatkezeléseket meghaladó tevékenységet kíván(nak) ellátni - a Felhasználók tájékoztatása és hozzájárulásuk megszerzése után jogosult(ak) az új adatkezelési tevékenység végzésére.


18. Közös adatkezelés


18.1. Az Adatkezelő – amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta – az alábbi jogi személyekkel, mint társadatkezelőkkel végez közös adatkezelést:

• Mapsolutions Zrt. és Amango Software Kft. (otthonterkep.hu, irodahaz.info, ingatlantajolo.hu, raktar.info)

• Net Mobilitas Zrt. (joautok.hu)

• Jobinfo Kft. (jobinfo.hu)

• Adrienne Feller Cosmetics Zrt. (adriennefellerwebshop.hu, panarom.hu)

18.2. A Felhasználó a közös adatkezelésekhez történő hozzájárulását az adott társadatkezelő honlapján, illetve a társadatkezelő által biztosított egyéb elektronikus csatornán adhatja meg.


19. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása


19.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

19.2. A Felhasználó a módosítást követő Weboldal-használattal elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


          
Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. február 01. napjától


 © 2018 DMP Zrt. Minden jog fenntartva